سيرت A300H مجاني مكفول 6اشهر CERT

سيرت A300H مجاني مكفول 6اشهر CERT
تحميل السيرت من هنا

[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Operation: Write CERT
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Selected port: COM5 ?SAMSUNG Mobile USB Serial Port
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Software version: 31.1
[ 04/27/2018 09:15:00 م ]
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Checking CERT file... OK
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:15:00 م ] Waiting ADB device... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Reading phone info...
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Model: SM-A300H
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Android version: 5.0.2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Product code: SM-A300HZDDMID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone version: A300HXXU1BOK5
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] PDA version: A300HXXS1BQC2
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC version:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC country code: Iraq
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] CSC sales code: MID
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] HW version: MP 0.501
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone SN: RF1GA0236ZK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Modem board: MSM8216
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Security patch: 2017-03-01
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] RF cal date: 2015.10.13
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] IMEI:
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... root required
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking Super user right... true
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Initialization AT RIL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Bypass MSL... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking for compatible phone and cert... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Phone KEY ID: 0385
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Writing CERT... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Checking CERT status... OK
[ 04/27/2018 09:16:00 م ] Rebooting phone... OK

إرسال تعليق

0 تعليقات

جاري التحميل ...

مدونة رؤيا للمعلوميات هى مدونة عربية مصرية مهتمة بمجال التكنولوجيا والمعلوميات , تقدم شروحات حصرية فى هذا المجال من خلال قناتنا على اليوتيوب , كما توجد ايضا اقسام متنوعة فى عدد من المجالات الاخرى , وايضا المدونة تجد فى العديد من الشروحات فى مجال الويندوز والاندوريد, وايضا نقدم بعد الطرق والنصائح لتحقيق الارباح من الانترنت بطرق شرعية وبدون عناء , تم انشاء المدونة بداية العام 2016 وكان الغرض منها تقديم كل ماهو جديد فى مجال التكنولوجيا والمعلوميات ,

آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة

SOFT-SYRIA

2018